แจกสูตรเกมส์ Civilization

เทคนิคและสูตรเกมส์สำหรับเครื่องเกมส์ PlayStation 2, PC, PSP, DS, Xbox, GameCube, Game Boy Advance


ค้นหาสูตรเกมส์


แจกสูตรเกมส์ Civilization

  สูตรเกมส์ Civilization (Macintosh")


  Hex Codes

  $30,000/debt All Tech Next Tech
  Roman / Russian 23a 5f2 24a
  Zulu / Babylonian 23c 5fc 24c
  French / German 23e 606 24e
  Aztec / Egyptian 240 610 250
  American / Chinese 242 61a 252
  Greek / English 244 624 254
  Indian / Mongol 246 62e 256

  ** $30,000: **
  1) type debug civil(x).sve (x= the saved game you wana edit) youll get a hyphen for a prompt...
  2) type e ### ff 75
  3) type w
  4) type q

  ** All tech: **
  1) same
  2) type e ### ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff (10 sets)
  3) type w
  4) type q

  -- Next Tech: --
  1) same
  2) type e ### 75 75
  3) type w
  4) type q

  REMEMBER: the ### will only work if you use the one under the column its in.. by the way, if you want it to work well, also make sure that in the save game you're hexing, the one you hex for is you...unless you're just up for a challenge... :) negative cash flow of 30000 (only good on other civ's or someone else's 'puter)

  1) same
  2) type e ### ff 85 (### is same as in the get 30000 one)
  3) type w
  4) type q

  Settler Cheat

  The way it works is that, when you tell a settler unit to do something (build a road, mines or irrigation, for example), and you have at least one other unit that still hasn't been moved (blinking), you can go back to the settler unit, click on it to start it blinking again (click on its icon in the box that comes up when you click on the unit), and then press R, M, or I to start the settler working again. Then you go back and click on the settler again and hit R, M or I while it's blinking, and you keep doing that until the improvement is built (you can tell it's done when, when you click the unit, the icon in the box no longer has a letter on top of it). This works best when you have the "end of turn" feature on, and of course you shouldn't move other units until you're done with the settler. If you do this right, you can get your settlers to build anything you want in just one turn (normaly it takes 2 to 12 turns)!!

  Hints

  When you're on the "choose your civ" screen, press esc and type in your own!

  Version 1:Hold down and press 123456789t. Older versions, ALT-R will randomize enemy leaders. If you look at the civs using the Shift-56 cheat and F7, civs can go into "Vendetta" mode and be more inclined to go to war with you, charge you more tribute, etc. You can choose your own colours for your tribes if you use debug. Get into the directory and type for example --debug civil0.sve When you get the prompt from the debug routine, type d for display. The computer will then print out the first 80h bytes of the file. I believe it is the third byte which is the human player. Use e for edit and by changing the numbers you can get any colour available 00=red (but then you act like the barbarians and there are a couple of other twists) 01=white, 02=green, 03=blue 04=yellow, 05=light blue, 06=pink and 07=grey.
  -----------------------------------------

  เลือกเครื่องเกมส์

  PC COMPUTER :GameBoy :GameBoy Color :GameCube :Macintosh :NES (Famicom) :Nintendo 64 (Ultra 64) :Nintendo DS :Playstation 1 (PS1) :Playstation 2 (PS2) :SNES (SUPER FAMICOM) :XBox : : :

  สูตรเกมส์แจกสูตรเกมส์ Civilization


  หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  หน้า