กลอนหน้า 421


แต่งกลอน

แต่งกลอน เขียนกลอน กดที่นี่ค่ะ

เขียนกลอน แต่งกลอน กลอนรัก อกหัก เศร้า เหงา ตลก กลอนปีใหม่ วันวาเลนไทน์ วันพ่อ วันแม่ วันเกิด กวนๆ เพื่อน
กลอนใ น ท้ อ ง ฟ้ า มี ด ว ง ด า ว

ใ น ท้ อ ง ฟ้ า มี ด ว ง ด า ว
ใ น เ มื อ ง ลา ว มี ข้ า ว เ ห นี ย ว
ใ น ก ร ะ ท ะ มี ไ ข่ เ จี ย ว
ใ จ ด ว ง เ ดี ย ว มี แ ต่ เ ธ อ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=209


กลอนรั ก คื อ รั ก จ า ก ใ จ ใ ช่ คำ พู ด

รั ก คื อ รั ก จ า ก ใ จ ใ ช่ คำ พู ด
รั ก คื อ ก า ร พิ สู จ น์ ที่ มี ค่ า
รั ก คื อ รั ก แ ม้ ล่ ว ง ผ่ า น ก า ล เ ว ล า
รั ก คื อ ค ว า ม ศ รั ท ธ า ที่ มั่ น ค ง
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=209


กลอนสิ่ ง ต อ บ แ ท น ที่ ไ ด้ จ า ก ค ว า ม รั ก คื อ ... ค ว า ม สุ ข

สิ่ ง ต อ บ แ ท น ที่ ไ ด้ จ า ก ค ว า ม รั ก คื อ ... ค ว า ม สุ ข
แ ต่ สิ่ ง สิ่ ง ต อ บ แ ท น ที่ ไ ด้ จ า ก า ร เ มิ น เ ฉ ย คื อ ... ค ว า ม ทุ ก ข์
แ ล ะ ก า ร ใ ห้ อ ภั ย คื อ ... ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่
แ ล ะ นั่ น คื อ ... อ ดี ต - ปั จ จุ บั น - แ ล ะ อ น า ค ต
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=209


กลอนความเหงาพัดผ่านม่านแห่งรัก

ความเหงาพัดผ่านม่านแห่งรัก ม่านบางนักความรักจึงขาดหาย
แต่บังเอิญกลับเจอเจ้าชาย จึงใช้ได้ทอด้วยรักปักลงปัย
เธอเสมือนเจ้าชายในกวี ซึ่งฉันนี้เหมือนม่านที่ขาดหาย
มีเจ้าชายอยู่เคียงข้างกาย เติมเต็มให้ม่านแห่งรักกลับเหมือนเดิม....
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=209


กลอนรั ก รั ก รั ก ทำ ไ ม รั ก ซ ะ เ ห ลื อ ห ล า ย

รั ก รั ก รั ก ทำ ไ ม รั ก ซ ะ เ ห ลื อ ห ล า ย
รั ก รั ก รั ก แ ล้ ว ทำ ไ ม ไ ป จ า ก ฉั น
รั ก รั ก รั ก แ ล้ ว ทำ ไ ม ต้ อ ง ทิ้ ง กั น
รั ก รั ก รั ก ส า ม คำ นั้ น . . . . ฉั น รั ก เ ธ อ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=209


กลอนไ ม่ ใ ช่ ศ ร ที่ ขี้ อิ จ ฉ า

ไ ม่ ใ ช่ ศ ร ที่ ขี้ อิ จ ฉ า
ไ ม่ ใ ช่ ห วิ ว ดั ง ก บ ใ น ก ะ ล า
ไ ม่ ใ ช่ แ ค ล ช ที่ ถ า ม ว่ า เ ข า ชื่ อ อ ะ ไ ร
แ ต่ เ ต็ ม ใ จ เ ป็ น ไ อ น้ำ คื อ ค น รั ก
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=219


กลอนรั ก ม า ก ม า ย เ กิ น ทำ ใ จ ที่ จ ะ เ จ็ บ

รั ก ม า ก ม า ย เ กิ น ทำ ใ จ ที่ จ ะ เ จ็ บ
ค ง ห น า ว เ ห น็ บ ห า ก เ ธ อ เ ดิ น ไ ป จ า ก ฉั น
ไ ห น สั ญ ญ า . . . ว่ า จ ะ . . . ไ ม่ ทิ้ ง กั น
ใ ย ป ล่ อ ย ฉั น ห น า ว เ ห น็ บ เ จ็ บ ฝ่ า ย เ ดี ย ว
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=219


กลอนห นึ่ ง รั ก ที่ พั ก ดี

ห นึ่ ง รั ก ที่ พั ก ดี
เ ห มื อ น โ ร ตี คู่ ส า ย ไ ห ม
รั ก เ ธ อ จ น ห ม ด ใ จ
เ ห มื อ น ส า ย ไ ห ม คู่โ ร ตี
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=219


กลอนอ า จ จ ะ ผิ ด ที่ ใ จ ไ ป รั ก เ ข า

อ า จ จ ะ ผิ ด ที่ ใ จ ไ ป รั ก เ ข า
ห รื อ ตั ว เ ร า ไ ร้ ค่ า ห ม ด ค ว า ม ห ม า ย
คิ ด ที ห ลั ง สุ ด แ ส น จ ะ เ สี ย ด า ย
ว่ า ค ว า ม ห ม า ย แ ท้ จ ริ งอ ยู่ ที่ รั ก
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=219


กลอนก้ อ . . . เ พ ร า ะ เ ธ อ เ ดิ น เ ข้ า ม า ใ น วั น นั้ น

ก้ อ . . . เ พ ร า ะ เ ธ อ เ ดิ น เ ข้ า ม า ใ น วั น นั้ น
ก้ อ . . . เ พ ร า ะ เ ธ อ เ ป ลี่ ย น คื น วั น ใ ห้ มี ค ว า ม ห ม า ย
ก้ อ . . . เ พร า ะ เ ธ อ ทำ ใ ห้ รั ก ซ ะ ม า ก ม า ย
แ ต่ สุ ด ท้ า ย ต้ อ ง ช้ำ ใ จ ก้ อ . . . เ พ ร า ะ เ ธ อ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=219


กลอนรั ก . . . คื อ คำ นิ ย า ม ค ว า ม ลึ ก ซึ้ ง

รั ก . . . คื อ คำ นิ ย า ม ค ว า ม ลึ ก ซึ้ ง
เ ธ อ . . . คื อ ห นึ่ ง ใ น คำ นิ ย า ม นั้ น
ค น . . . ที่ เ ป็ น เ ช่ น แ ส ง แ ห่ ง ต ะ วั น
เ ดี ย ว . . . ด า ย พ ลั น เ มื่ อ ฉั น ไ ม่ มี เ ธ อ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=219


กลอนคำ ว่ า รั ก ที่ เ ธ อ เ อื้ อ ย เ อ่ ย

คำ ว่ า รั ก ที่ เ ธ อ เ อื้ อ ย เ อ่ ย
ฝ า ก รั ก มั่ น ถ้ อ ย คำ อ่ อ น ห ว า น
รั ก รั ก รั ก พ า จิ ต โ น้ ม น้ อ ม
เ ป รี ย บ ดั่ ง น้ำ ทิ พ ย์ ม า โ ล ม ใ จ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=219


กลอนต้ น ไ ผ่ พ ริ้ ว ต า ม ส า ย ล ม

ต้ น ไ ผ่ พ ริ้ ว ต า ม ส า ย ล ม
ด ว ง ใ จ ลิ่ ว ต า ม คำ ค ม
เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ใ จ แ ส น สุ ข ส ม
พ ร่ำ เ พ้ อ ล ะ เ ม อ ล อ ย ล ม
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=219


กลอนฝ า ก บ อ ก ฟ้ า ฝ า ก ไ ป ส า ย ล ม นั่ น

ฝ า ก บ อ ก ฟ้ า ฝ า ก ไ ป ส า ย ล ม นั่ น
บ อ ก ว่ า ฉั น นั้ น คิ ด ถึ ง เ ธ อ เ ส ม อ
ฝ า ก ด ว ง ด า ว ว่ า รั ก นั้ น ฉั น มี เ ธ อ
ฝ า ก ด ว ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ธ อ ต ล อ ด ไ ป
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=229


กลอนใ ห้ ฉั น นั้ น คิ ด ถึ ง เ ธ อ จ ะ ไ ด้ ไ ห ม

ใ ห้ ฉั น นั้ น คิ ด ถึ ง เ ธ อ จ ะ ไ ด้ ไ ห ม
อ ย า ก เ ก็ บ ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย ไ ว้ กั บ ฉั น
แ ล้ ว วั น ห นึ่ ง วั น ที่ เ ร า ม า พ บ กั น
จ ะ บ อ ก กั น ว่ า รั ก นั้ น มั่ น มิ ค ล า ย
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=229


กลอนห า ก บ ร ร ย า ย ค ว า ม คิ ด ถึ ง ซื่ ง มี ใ ห้

ห า ก บ ร ร ย า ย ค ว า ม คิ ด ถึ ง ซื่ ง มี ใ ห้
ค ง ห ม ด ใ จ ด ว ง นี้ มั่ น เ ส ม อ
จ ะ อ ย่ า ง ไ ร ฉั น นี้ ก็ จ ะ รั ก เ ธ อ
ฝั น ล ะ เ ม อ คิ ด ถึ ง เ ธ อ ทุ ก เ ว ล า
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=229


กลอนเ พี ย ง บ อ ก กั น ว่ า ฉั น นั้ น ไ ม่ ใ ช่

เ พี ย ง บ อ ก กั น ว่ า ฉั น นั้ น ไ ม่ ใ ช่
ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย ที่ ผ่ า น ม า เ ป็ น แ ค่ ฝั น
ห า ก วั น นี้ เ ธ อ จ ะ ม า บ อ ก ล า กั น
จ ะ ข อ เ ก็ บ ค ว า ม ฝั น ไ ว้ กั บ ใ จ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=229


กลอนสุ ด ข อ บ ต า ยั ง มี ข น ต า

สุ ด ข อ บ ต า ยั ง มี ข น ต า
สุ ด ข อ บ ฟ้ า ยั ง มี ฟ้ า ก ะ น้ำ
สุ ด ข อ บ ถ น น ยั ง มี ไ ห ล่ ท า ง
แ ต่ ไ ม่ มี สุ ด ข อ บ ใ จ สำ ห รั บ คำ ว่ า รั ก เ ธ อ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=229


กลอนแ ต ง ก ว า แ ท น คิ ด ถึ ง

แ ต ง ก ว า แ ท น คิ ด ถึ ง
ตำ ลึ ง แ ท น ห่ ว ง ห า
ม ะ เ ขื อ เ ท ศ แ ท น สั ญ ญ า
ส่ ง M e s s a g e s ม า แ ท น ห่ ว ง ใ ย
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=229


กลอนคิ ด ถึ ง จึ ง ส่ ง ม า

คิ ด ถึ ง จึ ง ส่ ง ม า
ห่ ว ง ห า จึ ง ส่ ง ใ ห้
คิ ด ถึ ง บ ว ก ห่ ว ง ใ ย
เ ห ตุ ผ ล พ อ ไ ห ม ที่ ส่ ง ม า
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=229


กลอนเพราะเลวเกินไปเธอจึงไม่รัก

เพราะเลวเกินไปเธอจึงไม่รัก พอดีเกินไปก็ไม่มีใครแยแส
อกหักหลายครั้งจนกลายเป็นคนอ่อนแอ จะให้แย่ให้ดีขนาดไหนเธอถึงจะพอใจ
มันไม่เคยพอดีในสายตาเธอ ทุกครั้งที่เจอรักสร้างแต่ความหวั่นไหว
จนวันนี้รู้ซึ้งในหัวใจ หากไม่มีใคร....ก็จงทำใจรักตัวเราเอง
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=229


กลอนเส้นขนาน.... ที่ลากผ่านมาชิดใกล้

เส้นขนาน.... ที่ลากผ่านมาชิดใกล้
แต่ถึงแม้จะอย่างไร ไม่มีวันได้บรรจบกัน
คงเปรียบกันได้ คล้าย ๆ เธอกับฉัน
ที่ถึงแม้จะรักกัน แต่ไม่มีวันได้สมใจ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=239


กลอนก า ร บิ น ไ ท ย รั ก คุ ณ เ ท่ า ฟ้ า

ก า ร บิ น ไ ท ย รั ก คุ ณ เ ท่ า ฟ้ า
แ ต่ ฉั น รั ก เ ธ อ ม า ก ก ว่ า รู้ ไ ห ม
เ ป็ น ห่ ว ง ม า ก ก ว่ า กา ร บิ น ไ ท ย
อ ย า ก ไ ด้ อ ะ ไ ร จ ะ ทำ ใ ห้ ไ ม่ เ กี่ ย ง เ ล ย
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=239


กลอนค ว า ม รั ก มี ใ ห้ เ ท อ เ ต็ ม ท้ อ ง ฟ้ า

ค ว า ม รั ก มี ใ ห้ เ ท อ เ ต็ ม ท้ อ ง ฟ้ า
ค ว า ม ห่ ว ง ห า มี ใ ห้ เ ท อ ม า เ ต็ ม ถั ง
ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย มี ใ ห้ เ ท อ เ ต็ ม ก ะ ล ะ มั ง
จ ะ ส่ ง ฟ้ า สั ง ถั ง ส่ ง ก ะ ล ะ มั ง ไ ป ใ ห้ เ ท อ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=239


กลอนม อ ง ฟ้ า เ ห็ น ห มู่ ด า ว

ม อ ง ฟ้ า เ ห็ น ห มู่ ด า ว
ม อ ง ล า ว เ ห็ น ข้ า ว เ ห นี ย ว
ม อ ง ก ร ะ ท ะ เ ห็ น ไ ข่ เ จี ย ว
ไ ด้ ข้ า ว เ ห นี ย ว ไ ข่ เ จี ย ว เ ดี๋ ย ว ห ม่ำ เ ล ย
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=239


กลอนก๊ แ ค่ ค น ที่ รั๊ ก เ ท อ

ก๊ แ ค่ ค น ที่ รั๊ ก เ ท อ
ก๊ แ ค่ ค น ที่ เ ท อ เ ผ ล อ ค บ ห า
ก๊ แ ค่ ค น ที่ เ ท อ คิ ด จ ะ บ อ ก ล า
ก๊ แ ค่ คิ ด ว่ า จ ะ . . " ร อ ค อ ย ย ย *
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=239


กลอนเ ท อ คื อ ข อ ง รั ก

เ ท อ คื อ ข อ ง รั ก
เ ท อ คื อ ข อ ง ห ว ง
ข อ ง ที่ ฉั น เ ป็ น ห่ ว ง
คื อ เ ท อ เ ท อ รุ้ บ้ า ง ไ ห ม
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=239


กลอนเ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร บ้ า ง

เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร บ้ า ง
ส บ า ย ดี ไ ห ม
คำ ถ า ม จ า ก ค น ห่ า ง ไ ก ล
ที่ ส่ ง ไ ป ไ ม่ ถึ ง เ ท อ ร์
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=239


กลอนไ ม่ มี ถ้ อ ย คำ ม า เ รี ย ง ร้ อ ย เป็ น อั ก ษ ร

ไ ม่ มี ถ้ อ ย คำ ม า เ รี ย ง ร้ อ ย เป็ น อั ก ษ ร
ไ ม่ มี บ ท ก ล อ น ห ว า น ซึ้ ง ม า เ ส น อ
มี เ พี ย ง ห นึ่ ง หั ว ใ จ ที่ ใ ห้ เ ท อ ร์
รั ก แ ล ะ ภั ก ดี เ ส ม อ ไ ม่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=249


กลอนเธ อ จ ะ รู้ บ้ า ง ไ ห ม ว่ า . . .

เ ธ อ จ ะ รู้ บ้ า ง ไ ห ม ว่ า . . . มี ส า ย ต า คู่ห นึ่ ง ค อ ย ห่ ว ง ห า
ย า ม เ ธ อ . . . ล้ ม ป่ ว ย ไ ข้ เ สี ย น้ำ ต า
รู้ ไ ห ม ว่ า . . . ฉั น ค น นี้ เ จ็ บ เ พี ย ง ใ ด
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=249ดูหน้า