กลอนหน้า 422


แต่งกลอน

แต่งกลอน เขียนกลอน กดที่นี่ค่ะ

เขียนกลอน แต่งกลอน กลอนรัก อกหัก เศร้า เหงา ตลก กลอนปีใหม่ วันวาเลนไทน์ วันพ่อ วันแม่ วันเกิด กวนๆ เพื่อน
กลอนอ ย า ก จ า เ ป น ห ม อ น ข้ า ง ใ ห้ เ ท อ ร์ ก อ ด

อ ย า ก จ า เ ป น ห ม อ น ข้ า ง ใ ห้ เ ท อ ร์ ก อ ด
อ ย า ก จ า เ ป น ท า ม ม า ก๊ อ ต ใ ห้ เ ท อ ร์ เ ลี้ ย ง
อ ย า ก จ า เ ป น ตุ๊ ก ต า อ ยุ่ บ น เ ตี ย ง
จ า ไ ด้ เ คี ย ง ข้ า ง เ ท อ ร์ ต ล อ ด ไ ป
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=249


กลอนต้ อ ง ทำ ตั ว เ ป็ น ค น เ จ้ า น้ำ ต า

ต้ อ ง ทำ ตั ว เ ป็ น ค น เ จ้ า น้ำ ต า
เ มื่ อ รู้ ว่ า รั ก แ ท้ ดุ แ ล ไ ม่ ไ ด้
มั ก ป า ก ดี กั บ เ ท อ ร์ ม า ก เ กิ น ไ ป
ถึ ง ยั ง ไ ง ฉั น ก็ เ ป็ น แ ค่ . . . .ส่ ว น เ กิ น
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=249


กลอนรั ก แ ร ก มั น แ ย ก ย า ก

รั ก แ ร ก มั น แ ย ก ย า ก
รั ก ม า ก มั น ย า ก แ ย ก
รั ก เ ท อ เ ป ง ค น แ ร ก
จ ะ ใ ห้ แ ย ก มั น ค ง ย า ก
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=249


กลอนรั ก เ ท อ ร์ รั ก ม า ก ใ น ต อ น นี้

รั ก เ ท อ ร์ รั ก ม า ก ใ น ต อ น นี้
แ ต่ บ า ง ที ต่ อ ไ ป อ า จ ไ ม่ แ น่
ต่ อ ไ ป ฉั น อ า จ ทำ เ ห มื อ น ไ ม่ แ ค ร์
แ ต่ ที่ แ น่ ๆ ต อ น นี้ ฉั น รั ก เ ท อ ร์
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=249


กลอนส. ตั ว แ ร ก บ อ ก แ ท น ค ว า ม คิ ด ถึ ง

ส. ตั ว แ ร ก บ อ ก แ ท น ค ว า ม คิ ด ถึ ง
ค. ตั ว กึ่ ง ท ร า บ ซึ้ ง ใ น ใ จ ฉั น
ส. ตั ว ท้ า ย ค ว า ม รั ก ค ว า ม ผู ก พั น
ส า ม ตั ว นั้ น เ คี ย ง คู่ กั น ต ล อ ด ไ ป..
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=249


กลอนส่ ง ม า ก ว น ใ จ

ส่ ง ม า ก ว น ใ จ
ใ ห้ รู้ ไ ว้ คิ ด ถึ ง
ถ้ า ค น อ่ า น น่ า บึ ง
ค น คิ ด ถึ ง ค ง เ สี ย ใ จ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=249


กลอนสุ ร า คื อ นำ ป ร ะ ป า

สุ ร า คื อ นำ ป ร ะ ป า
กั ญ ช า คื อ พื ช ไ ร่
บุ ห รี่ คื อ ย า แ ก้ ไ อ
ล ม ห า ย ใ จ ฉั น คื อ เ ธ อ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=259


กลอนค ว า ม ท ร ง จำ ดี ๆ จึ ง เ ก็ บ ไ ว้

ค ว า ม ท ร ง จำ ดี ๆ จึ ง เ ก็ บ ไ ว้
เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ที่ มี คุ ณ ค่ า
แ ม้ ไ ม่ อ า จ ย้ อ น วั น เ ว ล า
ข อ ใ ห้ รู้ ว่ า น า ย ยั ง มี เ ร า
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=259


กลอนมี ด ว ง ต า ค อ ย ห่ ว ง ใ ย

มี ด ว ง ต า ค อ ย ห่ ว ง ใ ย
มี กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ส ม อ
มี ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ดี ใ ห้ กั บ เ ธ อ
ต ร า บ ใ ด ที่ เ ธ อ ยั ง ไ ม่ ยื ม ตั ง
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=259


กลอนถ้ า เ ธ อ เ ป็ น ท ร า ย

ถ้ า เ ธ อ เ ป็ น ท ร า ย
ฉั น จ ะ เ ป็ น ท ะ เ ล
แ ม้ ค ลื่ น ล ม จ ะ เ ก เ ร
แ ต่ ท ะ เ ล ไ ม่ เ ค ย พ ร า ก จ า ก ท ร า ย
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=259


กลอนถึ ง เ ธ อ จ ะ ไ ม่ ใ ช่ ค น ส ว ย

ถึ ง เ ธ อ จ ะ ไ ม่ ใ ช่ ค น ส ว ย
แ ต่ ฉั น ก็ รั ก เ ธ อ ด้ ว ย หั ว ใ จ
ถึ ง เ ธ อ จ ะ ไ ม่ ค่ อ ย เ ห มื อ น ใ ค ร
ไ ม่ เ ป็ น ไ ร ฉั น ช อ บ ข อ ง แ ป ล ก
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=269


กลอนแ อ บ รั ก แ อ บ คื ด ถึ ง

แ อ บ รั ก แ อ บ คื ด ถึ ง
แ อ บ หึ ง แ อ บ ม า ก ห า
แ อ บ เ ขิ น ย า ม ส บ ต า
แ อ บ เ ก็ บ เ ธ อ ม า ไ ว้ ก ล า ง ใ จ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=269กลอนยั ง เ ป็ น ค น ที่ ค อ ย ห่ ว ง

ยั ง เ ป็ น ค น ที่ ค อ ย ห่ ว ง
แ ม้ เ ว ล า จ ะ เ ล ย ผ่ า น
ฉั น ยั ง เ ป็ น ฉั น เ ห มื อ น วั น ว า น
ค น ที่ มี เ ธ อ อ ยู่ ใ น ใ จ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=269


กลอนศู น ย์ เ สี ย เ ธ อ ไ ป แ ล้ ว ห รื อ

ศู น ย์ เ สี ย เ ธ อ ไ ป แ ล้ ว ห รื อ
จ ะ แ ย่ ง ยื่ อ เ ธ อ คื น ม า ...ไ ด้ ไ ห ม
ข อ พ ร ะ ช่ ว ย ด ล ใ จ
โ ป ร ด เ ถ อ ะ ใ ห้ ... เ ธ อ ห ว ล คื น
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=269


กลอนตั ว เ ธ อ ก็ เ ห มื อ น ด อ ก ไ ม้

ตั ว เ ธ อ ก็ เ ห มื อ น ด อ ก ไ ม้
ก ลิ่ น ห อ ม ย ว น ใ จ แ ม ล ง ผึ้ ง
ก ลี บ ด อ ก ส ว ย ง า ม ต ร า ต รึ ง
เ ย้ า ใ จ แ ม ล ง ผึ้ ง ใ ห้ ด ม ด อ ม
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=269


กลอนว่ า ง เ กิ น ไ ป แ ล้ ว น ะ เ ร า

ว่ า ง เ กิ น ไ ป แ ล้ ว น ะ เ ร า
ถึ ง ไ ด้ ม า นั่ ง เ ห ง า อ ยู่ อ ย่ า ง นี้
ห า อ ะ ไ ร ทำ บ้ า ง น่ า จ ะ ดี
ไ ม่ มี แ ฟ น แ ค่ นี้ ไ ม่ ถึ ง ต า ย
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=269


กลอนค ว า ม เ ห ง า ย่ า ง ก ร า ย เ ข้ า ม า

ค ว า ม เ ห ง า ย่ า ง ก ร า ย เ ข้ า ม า
บ ว ก กั บ ค ว า ม เ ห นื่ อ ย ล้ า ข อ ง วั น นี้
ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง ใ จ แ ห้ ง เ หี่ ย ว เ ต็ ม ที
เ มื่ อ ไ ห ร่ จ ะ มี ค ว า ม สุ ข สั ก ที ก็ ไ ม่ รู้
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=269


กลอนร ะ ย ะ ท า ง ไ ก ล ห่ า ง ไ ม่ สำ คั ญ


ร ะ ย ะ ท า ง ไ ก ล ห่ า ง ไ ม่ สำ คั ญ
ขึ้ น อ ยู่ กั บ ค ว า ม ผู ก พั น ม า ก ก ว่ า
ถึ ง แ ม้ อ ยู่ ใ ก ล้ แ ค่ ส า ย ต า
ค ว า ม ผู ก พั น ก็ ไ ร้ ค่ า ถ้ า ไ ร้ ใ จ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=269


กลอนอย่าว่าเธอเหงา ฉันอาจเศร้าเธอรู้ไหม


อย่าว่าเธอเหงา ฉันอาจเศร้าเธอรู้ไหม
อย่าบอกว่าห่วงใย หากเธอไม่เคยรักกัน
อย่าบอกว่าคิดถึง หากเธอไม่ซึ้งคำนั้น
อย่าบอกว่ารักกัน หากฉันนั้นแค่เพื่อนเธอ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=269


กลอนหากจะเจ็บเพราะรักสักหนึ่งหน

หากจะเจ็บเพราะรักสักหนึ่งหน
เจ็บเพราะคนที่เราเฝ้ารักเขา
ก็จะไม่โทษใครโทษใจเรา
ถึงแม้เศร้าก็จะทนไม่บ่นเลย
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=269


กลอนห นึ่ ง ค น ร้ อ ย ชี วิ ต

ห นึ่ ง ค น ร้ อ ย ชี วิ ต
ห นึ่ ง ชี วิ ต ร้ อ ย ค ว า ม ฝั น
ห นึ่ ง ค น ร้ อ ย ค ว า ม สำ พั น ธ์
แ ต่ ห นึ่ ง เ ธ อ นั้ น สำ คั ญ ยิ่ ง ก ว่ า ร้ อ ย ล้ า น ค น
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=279


กลอนกุ ห ล า บ แ ด ง คื อ รั ก ที่ ปั ก อ ก

กุ ห ล า บ แ ด ง คื อ รั ก ที่ ปั ก อ ก
กุ ห ล า บ ต ก คื อ รั ก ที่ ห ล่ น ห า ย
กุ ห ล า บ หั ก คื อ รั ก ที่ พั ง ท ล า ย
กุ ห ล า บ ต า ย คื อ รั ก ที่ ถู ก ลื ม

https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=279


กลอนห อ ไ อ เ ฟ้ ว ที่ ว่ า สู ง

ห อ ไ อ เ ฟ้ ว ที่ ว่ า สู ง
ด า ว เ น ป จู น ที่ ว่ า ห น า ว
กำ แ พ ง เ มื อ ง ที่ ว่ า ย า ว
แ ต่ ไ ม่ เ ท่ า ฉั น รั ก เ ธ อ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=279


กลอนมิ ต ร ภ า พ ร ะ ห ว่ า ง ใ จ

มิ ต ร ภ า พ ร ะ ห ว่ า ง ใ จ
ม อ บ ใ ห้ ร ะ ห ว่ า ง เ ร า
เ ก็ บ ไ ว้ เ ว ล า เ ห ง า
เ ร า จ ะ ไ ด้ คิ ด ถึ ง กั น
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=279


กลอนฝ น เ อ ย ฝ น รั ก

ฝ น เ อ ย ฝ น รั ก
ต ก ห นั ก ก ล า ง ใ จ
ก ลั ว จั ง เ ล ย ใ จ
ก ลั ว ค น ข้ า ง ใ น ไ ม่ ส บ า ย
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=279


กลอนก ล า ง คื น โ ท ร ฟ รี

ก ล า ง คื น โ ท ร ฟ รี
ก ล า ง วั น น า ที ล ะ บ า ท
คิ ด ถึ ง ใ จ แ ท บ ข า ด
ต้ อ ง ใ ช่ กี่ บ า ท ช่ ว ย บ อ ก ที
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=279


กลอน1 ใ จ ที่ มั่ น ค ง

1 ใ จ ที่ มั่ น ค ง
จ า ก 1 ค น ที่ มั่ น ใ จ
1 ข้ อ ค ว า ม ที่ ส่ ง ไ ป
จ า ก 1 ใ จ ที่ คิ ด ถึ ง เ ธ อ
ลบกลอนนี้
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewnextpage=279


กลอนล ม ห น า ว

ล ม ห น า ว
ไ ม่ ห น า ว เ ท่ า ไ ห ร่
แ ค่ มี เ ธ อ อ ยู่ ใ ก ล้
ก็ อุ่ น ใ จ ม า ก พ อ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=view


กลอนรั ก ม า ก ไ ม่ ไ ด้

รั ก ม า ก ไ ม่ ไ ด้
คิ ด ถึ ง ม า ก ไ ม่ ดี
เ อ า เ ป็ น ว่ า ทุ ก ๆ น า ที
รู้ สึ ก ดี ๆ กั บ เ ธ อ
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=view


กลอนส่ ง ใ จ ไ ป ใ ห้ ก่ อ น

ส่ ง ใ จ ไ ป ใ ห้ ก่ อ น
บ อ ก ก่ อ น น อ น ว่ า คิ ด ถึ ง
แ ล ะ สั ก วั น ห นึ่ ง
ค น คิ ด ถึ ง จ ะ ไ ป ห า
https://www.lakkai.com/poemmain.phpaction=viewดูหน้า